Close

Τρόποι Εξέτασης Φοιτητών με Αναπηρία

Τρόποι Εξέτασης Φοιτητών με Αναπηρία

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δημοσίευσε στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Τεύχος B’ 4621/21.10.2020) τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.

Στο Άρθρο 37 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ αναφέρονται οι Τρόποι Εξέτασης Φοιτητών με Αναπηρία. Ποιοι είναι οι Φοιτητές με Αναπηρία.

 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 37:

1. Οι διδάσκοντες οφείλουν να λαμβάνουν την απαιτούμενη μέριμνα για την εξέταση Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ). Τόσο οι ΦμεΑ όσο και οι διδάσκοντες μπορούν να απευθύνονται στους Καθηγητές – Συμβούλους ΦμεΑ, που έχουν οριστεί για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, με σκοπό την παροχή ειδικότερων οδηγιών για την ευχερή συμμετοχή των ΦμεΑ στις εξετάσεις.

2. Οι εξετάσεις των ΦμεΑ πραγματοποιούνται σε κλίμα σεβασμού και αποδοχής της ιδιαιτερότητας.

3. Οι ΦμεΑ συμμετέχουν στις εξετάσεις την ίδια μέρα και ώρα με τους υπόλοιπους φοιτητές.

4. Οι ΦμεΑ οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους σχετική γνωμάτευση από αρμόδιο δημόσιο φορέα η οποία να πιστοποιεί το είδος της αναπηρίας τους.

5. Οι ΦμεΑ οφείλουν επίσης να επικοινωνήσουν με τον Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός τους, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

6. Στις περιπτώσεις φοιτητών με αισθητηριακές ή κινητικές αναπηρίες, κατά τις οποίες χρειάζονται ειδικές διευθετήσεις, οι φοιτητές ενημερώνουν πριν από κάθε εξεταστική τον Σύμβουλο Καθηγητή και αυτός επικοινωνεί με την αρμόδια επιτροπή εξετάσεων και τους εξεταστές προκειμένου να ρυθμιστούν αυτά τα ειδικά θέματα.

7. Στις περιπτώσεις φοιτητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (Δ.Ε.Π.-Υ.) ή/και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (π.χ. Δυσλεξία), οι φοιτητές δεν είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουν πριν την εξέταση με τον Σύμβουλο Καθηγητή, χρειάζεται όμως να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση φωτοτυπία της σχετικής γνωμάτευσης που εκδίδεται από τα αρμόδια Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, και να ενημερώσουν στην αρχή της διαδικασίας εξέτασης για τον τρόπο που επιθυμούν να εξεταστούν (γραπτά ή προφορικά), εφόσον υπάρχει σχετική οδηγία στη γνωμάτευση.

8. Οι ΦμεΑ που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους έγκυρη σχετική γνωμάτευση από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Επίσης, οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση φωτοτυπία της γνωμάτευσης αυτής. Αν δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα της προφορικής εξέτασης, μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν γραπτώς.

9. Οι ΦμεΑ που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης ενημερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή κατά την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης. Ο καθηγητής δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί στον φοιτητή την προφορική εξέταση ούτε να τον παροτρύνει να εξεταστεί με διαφορετικό τρόπο. Οφείλει να σεβαστεί απόλυτα την απόφαση του φοιτητή.

10. Οι ΦμεΑ που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης λαμβάνουν τα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους φοιτητές.

11. Στην περίπτωση εξέτασης φοιτητών με Δ.Ε.Π.-Υ. ή/ και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, διαβάζονται αργά και καθαρά οι εκφωνήσεις των θεμάτων. Ο φοιτητής μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις με όποια σειρά επιθυμεί.

12. Οι ΦμεΑ που εξετάζονται προφορικά, χρήζουν βοήθειας ως προς την ανάγνωση και κατανόηση των ερωτήσεων αλλά όχι μείωσης των απαιτήσεων του διδάσκοντα ως προς την πληρότητα και ορθότητα των απαντήσεων ούτε άλλης βοήθειας πέραν των προαναφερομένων.

13. Στην περίπτωση προφορικής εξέτασης ατόμου με τραυλισμό, είναι σημαντικό ο καθηγητής να επιδεικνύει υπομονή, να μην πιέζει με κανέναν λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο τον φοιτητή να ολοκληρώσει γρήγορα την απάντησή του και να μην ολοκληρώνει ο ίδιος αυτό που υποθέτει ότι θέλει να πει ο φοιτητής. Τα άτομα με τραυλισμό βιώνουν υπερβολικό άγχος κατά τη λεκτική επικοινωνία και είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται με υποστηρικτικό τρόπο, ιδιαίτερα κατά την εκ φύσεως αγχωτική διαδικασία της προφορικής εξέτασης. Ο καθηγητής δεν πρέπει να σχολιάζει με κανέναν τρόπο την εκφορά του λόγου του φοιτητή ούτε να κάνει οποιαδήποτε σχετική παραίνεση. Οφείλει απλώς να περιμένει υπομονετικά τον φοιτητή να ολοκληρώσει τις απαντήσεις του.

14. Οι φοιτητές με Δ.Ε.Π.-Υ. ή/και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (δυσλεξία, δυσγραφία, κ.λπ.) αποτελούν μια κατηγορία φοιτητών οι οποίοι δυσκολεύονται στην παρατεταμένη συγκέντρωση της προσοχής τους όταν απαιτείται πνευματική προσπάθεια. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εξετάζονται στις αίθουσες με τον μικρότερο δυνατό αριθμό φοιτητών και διασπαστικών ερεθισμάτων (π.χ. θόρυβος, πολύ φως, πολλά παράθυρα).
Είναι σημαντικό να παροτρύνονται να κάθονται στις μπροστινές θέσεις της αίθουσας, μακριά από πόρτες και παράθυρα. Δεδομένου ότι οι παραπάνω φοιτητές έχουν δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου, είναι σημαντική η ενημέρωσή τους από τους επιτηρητές για τον υπολειπόμενο χρόνο εξέτασης κάθε μισή ώρα περίπου. Επίσης, δεδομένου ότι οι παραπάνω φοιτητές έχουν αυξημένες ανάγκες εκτόνωσης της κινητικότητάς τους, διαφορετικά αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερη διάσπαση προσοχής, είναι σημαντικό να τους επιτρέπεται να σηκωθούν από τη θέση τους και να κινηθούν για λίγα λεπτά μέσα στην αίθουσα εάν το επιθυμούν. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας φοιτητής επιλέξει να εξεταστεί γραπτώς, τότε μπορεί να σημειώσει στην κόλλα του ότι έχει δικαίωμα για προφορική εξέταση ο επόπτης οφείλει να το επιβεβαιώσει με μονογραφή, εφόσον ελέγξει τη σχετική γνωμάτευση. Στην περίπτωση αυτή, δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και η πιθανή ακαταστασία του γραπτού κατά την αξιολόγησή του. Το γραπτό αξιολογείται με επιείκεια ως προς τη διατύπωση του γραπτού λόγου και δίνεται έμφαση στα στοιχεία της απάντησης που τεκμηριώνουν ή μη την αντίστοιχη γνώση που επιχειρεί να αξιολογήσει η εκάστοτε ερώτηση. Είναι επίσης σημαντικό να ερωτάται ο φοιτητής, εάν επιθυμεί να του διαβάσει ο καθηγητής μεγαλοφώνως τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων, καθώς συχνά οι φοιτητές αυτοί μπορεί να παραλείψουν λέξεις ή και ολόκληρες σειρές κατά τη σιωπηρή ανάγνωση, με αποτέλεσμα την ελλιπή κατανόηση των εκφωνήσεων.
Ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην απαντήσουν σωστά όχι επειδή δεν γνωρίζουν την απάντηση αλλά επειδή δεν διάβασαν σωστά την ερώτηση. Εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι επιτηρητές παρατηρήσουν παρατεταμένη διάσπαση προσοχής του φοιτητή, ενδείκνυται να επιχειρούν να επαναφέρουν διακριτικά την προσοχή στο γραπτό του (π.χ. με ένα ελαφρύ άγγιγμα στον ώμο ή ένα νεύμα). Οι φοιτητές, λόγω της ελλειμματικής προσοχής τους, ενδέχεται να ξεχάσουν να απαντήσουν σε κάποια ερώτηση. Για τους φοιτητές με Δ.Ε.Π.-Υ. ή/και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή που εξετάζονται προφορικά, ισχύουν οι παραπάνω οδηγίες για τη διεξαγωγή προφορικής εξέτασης.

15. Οι φοιτητές με αναπηρία στα άνω άκρα δικαιούνται βοηθό γραφής, ο οποίος θα πρέπει να έχει ζητηθεί εκ των προτέρων από τον Σύμβουλο Καθηγητή. Οι βοηθοί γραφής είναι εθελοντές, οι οποίοι αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης να απαντούν γραπτά τις ερωτήσεις ύστερα από υπαγόρευση του ΦμεΑ. Αν είναι φοιτητές, μπορεί είτε να προέρχονται από διαφορετικό Τμήμα από εκείνο του ΦμεΑ, ή να φοιτούν στο ίδιο Τμήμα, αλλά σε μικρότερο έτος. Σε αυτή την περίπτωση, η μεταγραφή γίνεται κατά λέξη, παρουσία επιτηρητή.

16. Σε περίπτωση ΦμεΑ με μερική απώλεια όρασης, τα θέματα των γραπτών εξετάσεων δίνονται στον φοιτητή σε κατάλληλη μορφή (ποσοστιαία μεγέθυνση των γραμμάτων) και, εάν το επιθυμεί, ο καθηγητής του διαβάζει μεγαλοφώνως τα θέματα, όσες φορές χρειαστεί.

17. Σε περίπτωση ολικής απώλειας όρασης και, μέχρι να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των εξετάσεων σε γραφή Braille, προτείνεται είτε η προφορική εξέταση είτε η χρήση βοηθού γραφής.

18. Οι κωφοί ή βαρήκοοι φοιτητές δύναται να εξετάζονται προφορικά με τη βοήθεια επίσημου διερμηνέα, κατόπιν αιτήματός τους στον Σύμβουλο Καθηγητή, ο οποίος γνωστοποιεί την ανάγκη αυτή στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

 

Κοινοποίηση
    wpChatIcon
    Μετάβαση στο περιεχόμενο