Close

Γενικοί όροι χρήσης ιστοσελίδας – Περιορισμός ευθύνης

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Δ.Ε.Π.Υ. στο οποίο ανήκει το www.adhdhellas.org (εφεξής “ιστοσελίδα”) και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”.

Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των όρων αυτών.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Δ.Ε.Π.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Η ιστοσελίδα παρέχει στο χρήστη εν γένει πληροφορίες σχετικές με τις αιτίες, τα συμπτώματα, τη διάγνωση και τις θεραπείες για άτομα που πάσχουν από Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και οι αναρτήσεις αυτής βασίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποσκοπεί στη διαφήμιση – σύσταση ιατρικών υπηρεσιών και θεραπευτικών μεθόδων. Αντιθέτως, αποτελεί ένα χώρο ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας και της στήριξης ατόμων με Δ.Ε.Π.Υ..

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και μόνο κατόπιν υποβολής ερωτημάτων των χρηστών αυτής παρέχονται πληροφορίες σχετικά με νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές και ιατρεία, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι χρήστες για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των διαταραχών που αντιμετωπίζουν. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας και το Πανελλήνιο Σωματείο ουδεμία ευθύνη δεν φέρει ως προς την επιλογή του θεράποντος ιατρού, η επιλογή του οποίου γίνεται από τους χρήστες.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Δ.Ε.Π.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί το περιεχόμενο, της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών.

Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η συνεχής μεταβλητότητα της ιατρικής επιστήμης οδηγεί συχνά σε αντικρουόμενες θέσεις και απόψεις. Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Δ.Ε.Π.Υ. προσπαθεί να διατηρεί τις πληροφορίες επικαιροποιημένες και σε συνάρτηση με τις τρέχουσες διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές θέσεις, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό για όλα τα θέματα που διαπραγματεύεται η ιστοσελίδα. Όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω, η ιστοσελίδα παρέχει μόνο ενημερωτικές πληροφορίες και όχι ιατρικές συμβουλές.

Προσωπικά δεδομένα

Ο δικτυακός αυτός τόπος δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες εν αγνοία σας. Για την εγγραφή σας ως μέλη ζητούνται τα κάτωθι μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ήτοι: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμός τηλεφώνου και φαξ. Τα ως άνω στοιχεία ζητούνται στα πλαίσια διάφορων Πλαισίων Επικοινωνίας και μόνο στην περίπτωση που οι χρήστες επιλέγουν να επικοινωνούν με την ιστοσελίδα και να εγγραφούν ως μέλη αυτής για να λαμβάνουν ανακοινώσεις και ενημερωτικά δελτία, να συμμετάσχουν σε δημόσιες συζητήσεις (forum) κ.λπ..

Εκτός από τα ανωτέρω, δεν θα σας ζητηθούν ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο άλλου είδους στοιχεία για την προσωπικότητά σας και άλλου είδους προσωπικά δεδομένα από την ιστοσελίδα μας, εφόσον δεν απευθύνετε ερώτημα προς εμάς. Σε περίπτωση που ζητηθούν επιπλέον στοιχεία, αυτά θα γίνονται μέσω προσωπικής αλληλογραφίας και θα αφορούν αποκλειστικά στην επίλυση του ερωτήματος που θέτει ο χρήστης.

Παρά ταύτα, δεδομένα που αποστέλλονται εκουσίως μέσω πλαισίων επικοινωνίας όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ονοματεπώνυμο κ.λπ. δεν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, δεν γίνεται συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, διάθεση αυτών για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα αυτό της εμπορικής ανάλυσης – εκμετάλλευσης που κάνουν άλλες ιστοσελίδες και χρησιμοποιούνται μόνον για τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών και της ιστοσελίδας. Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Δ.Ε.Π.Υ. απαλλάσσεται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που τρίτος ανακτήσει με οποιαδήποτε μέθοδο κακόβουλα το σχετικό υλικό χρησιμοποιώντας παράνομα ή νόμιμα τεχνικά μέσα.

Τα ως άνω στοιχεία θα προφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με διάφορες τεχνικές μεθόδους ώστε να μην καθίσταται δυνατή η εμφάνιση αυτών σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή η γνωστοποίησή τους σε τρίτους.

Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών έχετε με την ιστοσελίδα του Πανελληνίου Σωματείου Ατόμων με Δ.Ε.Π.Υ. διέπεται από τις διατάξεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σύνδεσμοι (Links)

Ο ιστότοπος περιέχει σε πολλά σημεία του, δεσμούς (links) προς άλλα Websites επί το πλείστον ιατρικού ενδιαφέροντος, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων και ο κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών μας από τη χρήση αυτών και των περιεχομένων τους.

Αποποίηση ευθυνών

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο «Παρεχόμενες υπηρεσίες» τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η σελίδα αυτή δεν παρέχει σε καμία περίπτωση κατ’ επάγγελμα ή έμμισθα ιατρικές συμβουλές. Η συμμετοχή των επισκεπτών και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν.

Τα κείμενα και τα υλικά που εκδίδονται στην ιστοσελίδα αυτή έχουν στόχο την απλή και αποκλειστική αναφορά και την παροχή πληροφοριών. Το περιεχόμενο δεν είναι υποκατάστατο επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης ή θεραπείας. Πάντα επιδιώξτε τις συμβουλές του γιατρού σας για οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε.

Το υλικό στην ιστοσελίδα αυτή δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας. Το Πανελλήνιο Σωματείο Δ.Ε.Π.Υ. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή ιατρικό πρόβλημα που πιθανόν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης υλικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα αυτή.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι: α) η σχέση ασθενούς- ιατρού δεν υποκαθίσταται με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα), β) η ενημέρωση και οι πληροφορίες που θα συλλέξετε από την περιήγηση στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, καθώς αποτελούν απλή παράθεση θέσεων και επιστημονικών απόψεων και γ) δεν φέρουμε οιαδήποτε απολύτως ευθύνη από τη χρησιμοποίηση των παρεχομένων εντός των ανωτέρω πλαισίων πληροφοριών.

Επίσης, το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Δ.Ε.Π.Υ. ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που αγνοήσετε μια επαγγελματική ιατρική συμβουλή, ή διακόψετε μια θεραπεία που ήδη εφαρμόζετε, ή καθυστερήσετε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια εξαιτίας μιας πληροφορίας που διαβάσατε στην ιστοσελίδα.

Διαφημιστικό Υλικό

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Δ.Ε.Π.Υ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τα διαφημιστικά που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Τα ως άνω διαφημιστικά αναρτώνται απευθείας και χωρίς δική μας επιμέλεια, ως επί το πλείστον, μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών και των διακομιστών της google.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

Κοινοποίηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *